Pozwolenia na budowę na działkach budowlanych

Żeby mówić o możliwości zabudowania działek budowlanych należy wprowadzić pewne wyjaśnienie. Działka z definicji prawa geodezyjnego jest to najmniejszy obszar powierzchniowy określony w ewidencyjnym podziale kraju, oznaczony numerem niepowtarzalnym w ramach obrębu ewidencyjnego. Dla jednej działki może istnieć tylko jeden stan prawny. Działka, lub jej część, objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, z którego wynika możliwość wybudowania budynku nazywana jest działką budowlaną. Definicje te prowadzą do wniosku, że strefa miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego determinuje sposób zaszeregowania jej jako działki budowlanej. Idąc dalej tym tokiem rozumowania można pokusić się o wyodrębnienie typów działek budowlanych:

 • mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca,
 • mieszkaniowa jednorodzinna dopuszczająca zabudowę bliźniaczą, i/lub szeregową,
 • mieszkaniowa wielorodzinna,
 • usługowa nieuciążliwa, gdzie stopień uciążliwości powinien być ograniczony do obszaru własności, często z dopuszczeniem funkcji mieszkalnej,
 • usługowa uciążliwa, zwana także potocznie rzemieślniczą, która dopuszcza produkcję,
 • usługowa z przeznaczeniem pod obiekty handlowe o powierzchni do 2000m2,
 • usługowa z przeznaczeniem pod obiekty handlowe o powierzchni powyżej 2000m2,
 • usługowa oświatowa,
 • usługowa sportu i rekreacji,
 • usługowa obiektów sakralnych,
 • przemysłowa nieuciążliwa, gdzie główną funkcją dominującą jest magazynowanie i składowanie,
 • przemysłowa,
 • rekreacyjna.

Realizacja inwestycji w oparciu o decyzję o warunkach zabudowy w ramach strefy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest prosta, gdyż przy projekcie budowlanym uwzględniającym postanowienia decyzji tryb postępowania administracyjnego kończy się wydaniem pozwolenia na budowę, pod warunkiem aprobaty właścicieli sąsiadujących działek. Jedynie w przypadku dużych inwestycji zdarza się, że opinia społeczna może zachwiać procesem administracyjno-budowlanym. Inną najczęściej zdarzającą się okolicznością w trybie wydawania pozwoleń na budowę jest protest właściciela działki sąsiadującej z przedmiotową. Przyczyną może być naruszenie zasad dobrych stosunków sąsiedzkich, gdzie jak to w życiu bywa rozmowa i serdeczność zawsze pozwala uniknąć takich sytuacji.

 


Pozostałe artykuły: