Sprzedaż nieruchomości rolnej

W przypadku sprzedaży nieruchomości rolnej, należy pamiętać o przysługującym Agencji Nieruchomości Rolnych prawie pierwokupu takiej nieruchomości, wynikającym z art. 3 ust. 4 oraz art. 4 ust. 1 ustawy z 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592). Jednak nie do każdej umowy przenoszącej własność nieruchomości rolnych przysługuje prawo pierwokupu. Agencji Nieruchomości Rolnych nie przysługuje prawo pierwokupu jeżeli:

  • nabywcą nieruchomości rolnej jest spółdzielnia produkcji rolnej w razie sprzedaży przez jej członka nieruchomości rolnej, stanowiącej wkład gruntowy w tej spółdzielni,
  • nabywcą nieruchomości rolnej jest osoba bliska w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami (zstępni, wstępni, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, osoby przysposabiające i przysposobione, małżonek, który nie pozostaje we wspólności ustawowej ze sprzedającym nieruchomość oraz osoba, która pozostaje ze sprzedającym faktycznie we wspólnym pożyciu),
  • w wyniku nabycia nieruchomości rolnej następuje powiększenie gospodarstwa rodzinnego do obszaru nie przekraczającego 300 ha użytków rolnych, a nabywana nieruchomość rolna położona jest w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca lub w gminie sąsiedniej.

W przypadku sprzedaży nieruchomości rolnej powinniśmy bliżej zgłębić trzeci przypadek – powiększenie gospodarstwa rodzinnego. Pojawia się tu pojęcie "gospodarstwa rodzinnego" co w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, to gospodarstwo rolne o obszarze nie mniejszym niż 1 ha użytków rolnych, prowadzone przez rolnika indywidualnego, oraz w którym łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha. Zaś rolnikiem indywidualnym jest osoba fizyczna:

  • będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni użytków rolnych nie przekraczającej 300 ha,
  • prowadząca osobiście gospodarstwo rolne,
  • posiadająca kwalifikacja rolnicze,
  • zamieszkała w gminie, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

Chcąc udowodnić, że w wypadku danej transakcji nie zachodzi prawo pierwokupu Agencji, należy przedłożyć u notariusza sporządzającego umowę stosowne dokumenty:

  • oświadczenie prowadzenia gospodarstwa rolnego poświadczone przez wójta.

 


Pozostałe artykuły: