Źródła informacji o nieruchomości

Głównymi źródłami informacji o prawie własności do nieruchomości gruntowej rolnej niezabudowanej są: księgi wieczyste, kataster nieruchomości i miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz mapa zasadnicza.

Księgi wieczyste są to urzędowe rejestry ujawniające ogół praw do nieruchomości. Zadaniem ksiąg wieczystych jest regulowanie stanu prawnego nieruchomości i zabezpieczenie obrotu nieruchomościami. Składają się one z czterech działów:

  • I - oznaczenie nieruchomości oraz wpis praw związanych z jej własnością
  • II – wpisy dotyczące własności i użytkowania wieczystego
  • III – wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych z wyjątkiem hipotek
  • IV – wpisy dotyczące hipotek

Kataster nieruchomości – ewidencja gruntów i budynków – jest zbiorem informacji na temat gruntów, budynków i lokali, a także na temat ich właścicieli oraz osób, które nimi władają. Informacje te są systematycznie aktualizowane i jednolite dla całego kraju, a prowadzone są przez starostów powiatowych.

Dla nieruchomości gruntowej ewidencja zawiera dane dotyczące położenia, granic, rodzaju użytków i klas gleboznawczych. W przypadku ziemi rolnej ważna jest klasa bonitacyjna gleby.

Innym źródłem informacji o nieruchomości gruntowej jest plan zagospodarowania przestrzennego. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kształtują sposób wykonywania prawa własności nieruchomości. Przy braku planu, o przeznaczeniu gruntu decyduje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Mapa zasadnicza jest opracowaniem kartograficznym zawierającym informacje na temat rozmieszczenia obiektów jak również uzbrojenia terenu.


Pozostałe artykuły: